top of page

PSA tehnoloogia ehk kõikuvrõhuadsorber

Pressure Swing Adsorption – PSA ehk kõikuvrõhuadsorber on tehnoloogia, kus CO2 eraldatakse biogaasist rõhu all adsorbeerimise teel (adsorbendiks on aktiivsüsi, silikageel, tseoliit vms), suunates seda läbi erinevate mahutite, gaasi jääb alles metaan. Ka H2S eraldub.

 

Seda tehnoloogiat kasutades peab enne eraldama vee ja väävelvesiniku, sest vesi rikub adsorbendi struktuuri ja väävelvesinik ei eraldu regenereerimise käigus. Regenereerimiseks kasutatakse rõhu alandamist, mille käigus eraldubki süsinikdioksiid. Selle meetodiga eemaldatakse süsinikdioksiid biogaasist rõhu all. Adsorbent, milleks on aktiivsüsi või tseoliidid, regenereeritakse järjestikuse rõhualanduse toimel, siit ka meetodi nimi. Selle meetodi puhul on paralleelselt kasutusel neli, kuus või üheksa mahutit. Gaas juhitakse parajasti läbi mahutite, mis on eelnevalt regenereeritud, ümberlülitused toimuvad pideva protsessina.

 

Regenereerimise käigus alandatakse rõhku astmeliselt, esimese ja teise astme järel vabanenud gaas juhitakse tagasi toorgaasi sisendisse, sest seal võib leiduda metaani, järgmiste astmete korral juhitakse gaas järgmisse kolonni või metaani täieliku puudumise korral atmosfääri. 

Vee eralduseks biometaani tootvates biogaasijaamades jahutatakse gaas enne puhastamist ning jahtumisel veelduv veeaur kogutakse kondensaadi mahutisse. Väävelvesiniku eraldamiseks on üldlevinud tehnoloogiateks aktiivsöe filtri abil väävelvesiniku puhastuseelne adsorbeerimine või siis väävelvesiniku bioloogiline filtreerimine, kus spetsiaalses vahereaktoris muundatakse väävelvesinik (H2S) bakterite abil sulfaadiks, mida saab seejärel koos protsessis vajamineva veega reaktorist eraldada ning segada näiteks biogaasi tootmisel tekkiva digestaadiga.

PSA tehnoloogia on Eestis kasutusel näiteks EKT Ecobio Maardu biogaasijaamas ning Lätis suva Egg Energy biogaasijaamas.
 

Mõned tehnoloogiapakkujad:

Carbotech, Saksamaa 
Sysadvance, Portugal

 

eba
bottom of page